Nikonghong

Home » Leitung » Daylight Saving Time (DST)

Daylight Saving Time (DST)

Advertisements

American ngam sung state a tam zaw ah March 11, 2012 ni ciang Daylight Saving Time ni hi kik aa, nai kilai tu hi. March 11 ni zaan 12 (midnight) ciang, tha khat thu March 12 ni zing sang nai 1:00 saat tu hi. Daylight Saving Time (DST) system sia bang hun pan kipan aa, koi sung ngam teng in zangh hi tu ziam?

1784 kum kiim lai Piantit ngamah a seam US embassador Ben Franklin in DST a phuang phit bel hi ci in “Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time” laibu a at David Prerau in ci hi. Khuakhaal hun zing khat a thaw hun in phalbi lai bang hi ngawl in ni na saang mama zo hi. A ngaisutna sungah a zum ka tu hun zong khuakhaal ciang ni sua hun zui in tawm khiin thei leng, hun tam mama nga tuam tu aa, naa zong tam mama seam zo tu ci ngaisun hi. Nitak sang ciang ih meitui zak zong tam zak kul ngawl tu ci in ngaisun hi. Ama in tadensar sungah tua a ngaisutna na at hi. Ahihang koibang hi leang pha bel tu ci na he ngawl lai hi.

Ngaalpi khatna (first world war) hong pian dong DST sia kizangh ngawl aa, Germany in DST system a zangh masa phit ngam ahi hi. Ngaal sung vanh theampo haksa ahikom, suang meihol lealte nuam ahikom, ni sua le ni tum hun zui in nai hun zong khiin hi.

Franklin

Ngaalpi Niina sung US kumpi in DST zaktu hong kipan hi. February 9, 1942 pan September 30, 1945 sung US states theampo in DST zak ngawl phamaw (mandatory) tu in thu suaksak hi. Ngaal man zawk ciang States tatuamte in zui ngawl phamaw (mandatory) thu hi nawn ngawl in a uk le zui suak thei (optional) tu ci in thu hong kilai hi. Tua ahikom states a tam zaw in DST system zangh se ngawl in hong thim kik hi.

1973-74 kum ciang Arab namngim zuak ngam teng in Arab-Israel ngaal sung US in Israel te a panpuina diksa ngawl ahikom namngim a zuak tawm vei hong tawlngah uh ciang leitungbup namngim man khang ngawp hi. Tua ahikom namngim tui lealte thei natu ngaisutna taw DST zaktu thu hong piang laleao hi.

Kum 30 zawk, 2005 kum ciang Energy Policy Act (upadi) vawt aa, 2007 pan kipan DST zak ngawl phamaw, upadi zui in zak hamtang tu thu hong suak hi. 2007 ma zong DST states theampo phial in zangh hikale, upadi ah 2007 ciang official in om pheang hi.

Tu ni, DST hu in energy ki-save takpi ziam ci thu sia ngaisutna tatuam om aa, mu daan zong a tatuam om hi. DST zak hu in zum, setzung le nasepna tek pan khua ziinma kicia pai aa, zum le setzungah mei, aircondition pan kipan electric tatuam kizangh ngawl ahihang, inn ih thet ciang TV ma kien pai aa, aircondition zong kihong pai tana kibang vave tu zam a ci zong om hi.

2008 sung US department of Energy in research vawt aa, electric 1.3 terawatt ki-save hi ci in congressah thu zaaksakna lai ten hi. Kum khat bup atu electric zakna zakhen 0.03% kikhiam zo hi ci hi. Ngam bup pi in et ciang tawm bekma ki-save ahihang states zui in en leang, states pawl khat, a tuan in California ah DST hu in noptuam tam mama nga hi.

Cidamna lamsang a kinte in DST hang in nitak lam seao hun nga aa, family taw hun tam zaw zangh thei ahikom, hoi ka sa mama uh a ci a om bangma, nai hong kilai vat ciang ka mut hun man thei pak ngawl tana lungtuk zong man thei ngawl, heart attack nga tu lau huai ci in kam a tam zong om vave hi.

Siipuazii vawtte ii muna en laleaou leang, DST hu in nitak vaak tu hun tam mama hong piang a, mihing tam mama vanh lei tu in pusuak siasua hi ci hi. Wikipedia sung en leang Fortune magazine ii research vawtna bang hi le, DST hun sung 7-Eleven sai in million $ 30 manh khawng zaw aa, National Golf Foundation in golf vanh million $ 200 pan million $ 300 ciang bang khawng zaw ci hi.

Leitungah DST system a zangh ngam pawl khat a om bangma, a zangh ngawl zong om hi. pawl khat in zangh ngei hi ka le, a tawp kik, a zangh ngawl kik zong om hi. A nuai aa ngamlim sungah DST zangh le zangh ngawl ngam teng kimu thei hi.

Blue = DST a zangh ngam
Orange = DST zangh ngei ahihang a tawp kik ngam
Red = DST a zangh ngei vet ngawl ngam

Heaktu: National Geographic ka doppha hi.

TN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,571 other followers

Blog Stats

  • 95,653 hits

A Lui Te

Live Trific

google-site-verification: googled172884ff34d55c0.html