Nikonghong

Home » Thutatuam » Zomi Taw Kisai Thuthak (News) Pawl Khat

Zomi Taw Kisai Thuthak (News) Pawl Khat

Advertisements

Institute of Chin Affairs

Australia, Asia, Europe, Canada le America ngam pan Zomi lampui te le, 8888 lampui saangpatang pawl khat le pilna nei pawl khat American ngam Indiana khua ah May 4 – 6, 2012 ni in conference nei khawm aa, Institute of Chin Affairs (ICA) phut cin in Chin World Media in son hi.

ICA ii Board of Directors tu in Salai Nilian, Pu Fung Dun, Pu Hrang Vung, Pu Tha Nei Luai, Pu Van Tuah Piang, Pu Thawm Hlei Mang, Pu Hram Nei Luai, Mai Cheery Zahau le Salai Tuan Ling Thang teng ki teal hi.

ICA ii president tu in aki teal Salai Nilian in thu sonna nei aa, “Kawl ngam politic sia hong hoi saseam tu ci in, a en cik, pilna nei le kuama theampo in muang maw hi. Hi ki laina sung ah ei zong bang bang ngamta tato tu ci thu ih ngaisut thei natu hi conference aki vawt hi aa, ICA zong tua hu in aki phut ahi hi” ci in son hi.

ICA lampui tu in President Salai Nilian, Vice President Pu Fung Dun le Chief Executive Officer (CEO) Pu Steven Rualthankhum Sunthang te ki teal hi.

Source: Chin World Media

Bangkok Motor Accident
May 6, 2012 ni, Thai ngam Bangkok khua nai mun khat ah motor accident khat piang hi. Tua accident sung ah Zomi khat thi aa, 3 liam hi ci in Chin World Media te in son hi.

Puaisar te vaihawmna taw Malaysia a pai lam hi aa, Bangkok thet nai ciang accident hi tuak hi. Motor hawl pa tai tham pai in bo suak aa, motor tung Zomi 7 aki hel sung pan 4 liam hi.

Tiddim township Phaileng khua teang Nu Go Cing innkuan pan a tapa no zaw Dal Sian Muan (kum 12) thi pai aa, kum (16) ahi a tapa lian zaw sia a piang tal hi. A Nu Go Cing zong accident hu in a kawng nuai zaw hi. A lian 3 teng sia Bangkok Nakhon Sawan zoto ah ki puak aa, adang teng sia palik zum ah ki keam hi.

Source: Chin World Media

Union Guest House ki hong
Zo ngam khuapi Halkha ah Union Guest House (Pyitaungsu Guest House) hoi mama khat ki sa aa, May tha 2012 sung honna nasia tatak in ki vawt ci in Global Chin News in son hi. Tua hon poai ah CNF lampui te, NGO sang naseam Dr. Sasa le Pu Bawi Lian Mang te zong ki hel hi. Halkha khua khangno te in Zo lap lak aa, hong pai ulian theampo taw nitak an neak khopna zong tua guest house thak sung ah nuamtak vawt ci in ki za hi.

Source: Global Chin News

Zomi khat New Zealand ah ngui awk
May 5, 2012 ni Tiddim mi kum (33) apha khat New Zealand ngam Nelson khua huai dui sung ah ngui awk aa, a luang ki mu hi ci in Global Chin News in son hi.

A bo zawk nipi khat bang hi zo aa, Nelson khua sung teang Zomi theampo in zong thapai uh hi tuak hi. New Zealand a thet zawk ciang a zi tu Kawl ngam pan sam aa, kum khat bang nupa zo hikale, a zi in New Zealand ngammi mikang khat taw ki it in a pasal nusia hi tuak hi. A zi tung tang a maizum le, a khua ngai lei hu in ama le ama nguai awk in ki that hi tu ci in ki um hi.

Source: Global Chin News

Advertisements

2 Comments

  1. Thawng Suantak says:

    I C A te zong a min a CHIN zang a hi hang Falam ngimnam teng bekma hi laleau thong paang ngawl ziam maw-Khamtung /Chin State politic se mailam saang koi bang tatak ih pai thong tam maw???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,571 other followers

Blog Stats

  • 95,303 hits

A Lui Te

Live Trific

google-site-verification: googled172884ff34d55c0.html