Nikonghong

Home » Thutatuam » Pate’ Ni Taangthu Atom

Pate’ Ni Taangthu Atom

Advertisements

Pate’ ni hong kipat theina tatak sia kuama in son thei vaset ngawl hi. Pawl khat in, West Virginia state biakinn khat a, biakpiak kikhopna pan Pate’ ni kipan aa, 1908 kum kiim hi ci uh hi. Adang pawl khat laleo in Vancouver, Washington pan kipan ci hi. Ahihang aki sonbel Pate’ ni pian khiatna taangthu sia Spokane, Washington pan kipan hi.

1909 kum sung Sonora Smart Dodd aki ci numei khat in Nute’ ni thuhilna a ngaina pan Pate’ ni zong vawt leang hoi tu ci in ngaisutna hong nei hi. Ama in suapui unau 5 nei hi. A nu thi zawk ciang, a Pa, William Jackson Smart in zi nei kik ngawl aa, a khan tawntung a ta te teng ou in keam in nungta hi. Nute’ ni hanthotna a ngai kakawm Sonora Smart Dodd in a pa phawk mama hi.

A zi thi zawk ciang a te 6 teng keam in a khan tawntung zi nei kik ngawl in nungta ahikom Sonora in a pa ii, a ta te a itna, a thu khualna le aki piak khiatna thupi sa mama in ma-ngil thei ngawl hi. Sonora ii pa sia June tha sung suak ahikom, Pate’ ni sia June tha sung vawt tu in khensat hi. June tha 19, 1910 ni Spokane, Washington ah amasa phitbel Pate’ ni ci in vawt hi.

Lions’ Club ii Chicago branch president, Harry Meek zong in 1915 kum June tha sung ah a khutnuai zum naseam teng taw Pate’ ni vawt hi. June tha sung ma ah vawt aa, ama birthday taw aki naibel nipi 3na Nipi ni in vawt hi.

Kum tam thithim sung Pate’ ni sia tubangma ki vawt kakoai aa, official tatak in bang ni hi tu ci teptena om ngawl ahikom, States le zum pawl khat in Pate’ ni official in tepte natu kumpi tung ah thu sung tawntung hi.

Sonora Smart Dodd ii vaihawmna taw aki vawt, amasa phitbel Pate’ ni, June 19, 1910. Spokane, Washington State

1916 kum ciang in President Woodrow Wilson in Pate’ ni koi tu in thukim ahihang, President Calvin Coolidge hun 1924 tatak ciangma a thupi tatak in ki vawt pheang hi. 1972 pan kipan June tha nipi 3na Nipi ni sia USA ngam bup Pate’ ni in official tatak in kiciamte hi. Leitung ngam tam mama zong in tua ni sia Pate’ ni in vawt in ciamte hi.

Thawngno

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,571 other followers

Blog Stats

  • 95,303 hits

A Lui Te

Live Trific

google-site-verification: googled172884ff34d55c0.html