Nikonghong

Home » Sizang Taangthu » Sithu Dr. Vum Ko Hau

Sithu Dr. Vum Ko Hau

Advertisements

Prime Minister Clement Attlee

Kawlngam,, Mikang te khut sung pan suatakna tu, vaihawmna ah,Khamtung hausate kusalete lampui tu in, Falam Mangpipa in, zum lai aatpi Pu Vum Ko Hau sawl hi. Pu Vum Ko Hau sia, Tua hun lai in Sagaing pan tan 10 ong zo hi. Adang a pai te sia kawl kam takpi zong pau thei vaset ngawl hi. Tua hun lai Pu Hau sia kumpi naseam hi lai ahiciang, ” Naing-ngan-yii sung ki hel thei ngawl tu ni hi, na ki hel le na nasep tawp sak tu khi hi” ci hi.

Apai tu ciang, Sizang Upate taw ki mu aa, Sizang Upate in Tua hun lai aa, Private High School nei zo a tuasia, Kumpi saang a sua natu , vaihawm pui tu in, cial hi.

Pinlong khua a thet ciang, Sagaing ah a saang kapui teng sia, Panglong kikhopna ah hong ki hel aa ki mukik hon hi.

Khamtung kusalete sia , kawl kam zongh pau thei vaset ngawl ahiciang, Pu Vum Ko Hau sia thudokpi in nei aa, Tuak pan kipan ama in lampui aa, Panglong Sachoke zongh letmat ki thu thei hi.

Tua kikhopna sung ah , Karen te pai ngawl hi. Nuak hi. Shan te le Kayah te zongh thukim ngawl hi. Pu Hau ii hanciamna taw, Kachin te taw thukimna nei hi. Tuasia ciang, Shan te le Kayah te zongh thukim in Letmat thu hi.

Ahihang , Kum 10 sung Kawl ngam ah ki pawl tu aa, nuam a sa buale Kum 10 zawk ciang pusuak kik thei tu ( Shan le Kayah) ci in Achikhan Upadi sung ah om hi.

Pu Hau mun ah, Shan te in, “Kachin te luheak en phot ngawl in Chin te in letmat na thu heak lai vun,”ci aa, vai tha hi. Tua hun laitak, Rangoon Tadensa sung ah, Panlong kikhopna piang thei ngawl, Bogyoke Aung San Puanlom zial in cia kik tu ci khawng ki aat hi.

Pu Hau sia, Bogyoke Aungsan, Vuanzi sung ah Chin te atu in, Deputy Counselor seam sak hi.

Ama khanh sung sia, a khanh zo mama hi. Ambassador, Author, Orator, Taangh vanh kaai khawmpi, hi aa, Kawlngam ulian te ii hong zaataak sak mama ih pu hi.

Mualtung mi te Kawlngam Suataakna nga ciang Kawl te taw ki pawl tu maw, ki pawl ngawl tu ci, in, Mikang Kumpi te in Parliament Member a hi William Rees hong pai sak aa, tua sung ah ama zongh Committee member khat in ki hel hi.

William Rees Commission sia tua hun lai a sang bel hi, U Nu, U Chan Htun, U Kyaw Nyein te taw seam khawm hi. Kachin pan Sama Duwa Sinwa Naung, le Chin pan Pu Hau, a ma ki hel hi.Pu Hau ii Secretary sia U Thawng Cin Thang (Nungsang ciang Menzi) hi. U Thawng Cin Thang sia kikhopna ah ki hel thei tu aa, Kam Kum thei ngawl tu ci in, ki ciamte hi.

William Rees Commission thu English in a sim nuam te in zasak kik ta vun, Pu Hau ii a khanh sung, a nasepna tuatuam ulian tuatuam taw a kitholna limte anuai ah na en vun.

Click on Image to see more photo

____________________

Note: Pa Hang Za Pome (Australia) ii email pan aki la kik hi.

Advertisements

1 Comment

  1. khaikhanmang says:

    so proud by khaikhanmang007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,571 other followers

Blog Stats

  • 95,303 hits

A Lui Te

Live Trific

google-site-verification: googled172884ff34d55c0.html