Nikonghong

Home » Lai & Kampau » SCC Sunmang

SCC Sunmang

Advertisements

Pa Pathian lamlakna a mukhol thei ngawl ngealkholna a nei ngawl minam te kisia hi. Paunak 29:18 a ci bangin Pathian hong ngealkholsak lam hong lakna ih mukhol thei buale a kibo cimit thei tu ma, a kisia cip thei tu ma ahi hi.

SCC sunmang 1Ih pu ih pa te hun lai in, Sizang kual sung teng bekma ah kiteang a, Ngunkhawm thangsia khua om tu um nawn ngawl liang ahikom in mun citeng ah ih kitaisan bua hi. Minam khat, Biakna khat, Ngeina khat taw kiteang khawm tek ahikom in kibo cimit thei ngawl hi. Tu hun ciangin leitung buppi sia khuano cilik khat bang bek hong suak ahikom mun tatuam ah ih kithethaang a, Zaangsi momnote al bang ih man tu thin lai nguling bang hong do hi. Tua hikom in SCC in mukholna taw tup le Ngeal ih nei thei buale mailam sangah akua bang teng Sizang minam hi thong ziam a kici tu hun hong theng hak ngawl tu hi.

Israel minamte ii tangthu ih et ciang in leitung minam theampo ii kipatna Adam khang pan na ciamtee suk a, a koisung po ah a teang uh zong mangil ngawl uh hi. A pianna uh khangsimna thathong bek hi ngawl a, a pu a pa te ii tangthu theampo ciamtee in sut kik kim thei uh hi. Tua ahikomin a minam bo ngei ngawl hi. Tua ahile ei zongh Adam pan ih sutsuk thei bua zong Pu Thuan Tak khang pan kipan beak akua teng u khat nau khat tatak hi ziam ci kan leang a, tua banah a koisung mun teng ah teang tek hi ziam? ci thu laibu a suaksak in nei tek masa zo leang pha ka sa hi. Sizang minam ih pupi sia Pu Thuan Tak hi a, Pu Thuan Tak in tapa 6 nei hi. Pu Nge Ngu, Pu Nei Lut, Pu Hin Nung, Pu Nun Zong, Pu Dai Tawng le Pu Vang Lok hi. Hi ih pupi 6 teng ii suanh le paai te koisung tek ah teang hi ziam? Bang kam tek pau hi ziam ci thu kanin laibu khat suaksak zo leang pha ka sa hi. Tua ban ah Pu Thuan Tak suanh peuma a kiheak papaih thei natu in minam puan a tuam nei zo leang u khat nau khat tatak ih hina hong kician thei zaw tu ziam? ka ci nuam hi. Tua zawkciangin ih Pu Thuan Tak in a bang kampau ziam? Tu laitak Sizang Thuan Tak khua lui taw a kinaina a teang Sizang minam pau ih pau tek thei natu in Sizang kam, Sizang laibu ih vawtsate, ih teenna mun papo ah sin tek in zangh tek leang, tuasia in u le nau khat tatak ih hina thu hong pualaak zo tu ka um hi. Hi thu phuang zo thong leang Thuan Tak tu le ta peuma in a minam pau kan tek in zangh nuam tek tu ka lamen hi. Israel minamte zongh a ngam a nga po ciang a pu a pa kampau le a lai ahi Hebrew lai le kam sin paih a, Hebrew lai taw thu kizaksakna (Tadensa) zongh vawt paih hi. Israel te za in haksa ngawl lai tu hi. Bang hangziam cile Hualngo (Lushei) pau simngawl a kitel zo ngawl tu a pau Thuan Tak tu om ngawl lai hi hingh. Teizang pau, Zo pau, Khua no pau, Tedim pau ciang hi pheang a, haksa ngawl lai tu hi.

2011 kum November 18-20 sung a kivawt Concert thubulphu 1 Tim 5:8 “A KI IT MINAM” ci thu lu ih nei sia thupi mama ka sa hi. Aki it minam thubulphu ii a nga ih mu paih thei natu in, tu kum ih sam zo bua zong ih suapui, ih laipe pui Nge Ngu tu, Lushei kampau Pu Nei lut tu, Khuano kampau Pu Hin Nung tu, Pu Dai Tawng tu le Pu Vang Lok tu Pu Hang Sawk te ci bang theampo Concert ah samin ih minam pau, ih minam puan, ih minam lai musak za sak leang a, amate mama kihelsak leang ih ngaisutna tek in minam itna hong nei thei palbel tu ka lamen hi. Khua khat tui khat hi u le nau khat zongh upna taw kizui danin Pawlpi tek ih neina in laizom pui u nau khat ngangawn ankuang hong khen bangin chi le sa kinai tilteal u nau khat sia ih khua ih tui le ih kampau in hong khen thong hi. Zaangsi momno ngi bang khenna Siyin Concert in tui bang ngawm sakkik tawng. Pu Thuan Tak suante Tapidaw vive hi hingh. ITNA a bulphu minam ih himan in chi le sa kinai ih suapui u le nau mama it in kizong, kikan, kisam hamtang leang a, chi le sa a ki it ei unau khawng ei pata khawng ih thaa tek a suakta nam? ci kisittel tek leang ki itna ii a bulpi hi ka sa hi. Tua ban ah Minamdangte thaa itna nei leang a, mun tatuam ah ih minam in kingawm in Missionary tha zo leang Bellun Thianmang lakmai hong tai tu a, mungtup maa bang ih tun zo tu hi ka ci nuam hi. Sizang kual sung a teang Sizang mi tawmno cik khat bek ii Concert vawtna bek taw SCC sunmang tangtung zo ngawl tu hi. Tu kum Concert pan kipan minam itna (Extension) khanin ih u ih nau zong kik tawng.

Hong pai pheang tu hunte ah Sizang minamte in mukholna nam 5 tup le sawm in nei leang minam dangte ki ban zo tu in ka um hi.

  • Lo thaw, ngankhoaina le sum vawtna
  • Pilna sinna le zak kikna
  • Cidamna
  • Kiim le paam kepcingna le
  • Kizop kipeena

Mailam ah Sizang minam peuma in tu le tu a, a bo papaih an namte ciing bua leang a, ih tu khang ih ta khang a kiluasuk thei tu thingnga manpha, thingkung manphate ciing leang ih ngam kolh ngawl tu a, hing suak tu hi. Thing namtui, zawngta, thawbat, hai namcin, lingmaw, kaphii, sapit, niangtee le meitei san nam tatuam pan kipan ngei mama a nungta thingkungte ciing leang lothaw zong ol vaial tu a, ih ngam ih lei hong hing kiktu hi. Bang po ih ciing zong leicial taw leipha keam thei leang phabel tu hi. Lei cial ih taw nopna mun sia a tungtham leipha teng ih tuam koi zawkciang, leipha ngawl te tokeak tu a, ih tuamkoi leipha te vukkik leang kizangh paisuak thei hi. Tua sungah ngei mama a nungta thingkung manphate-ciing lete a tee pul teng mama in lei hong phasak kik tu hi. Thingkung thingnga manpha acre khat tek nei leang kici maw ngei nawn ngawl tu hi. Meenga meetee a ciing tu peuma khua khat le khua khat kipawlna nei leang a, ih ciin tu an nam hawmsem leang phabel tu hi. Khua khat in bokbawn, khua khat in meekha, khua khat in maza ci bangin hawm leang, a mansulh ngeingawl tu hi. Ih zuak natu mun, a hun zongh hawm bawl zo lai leang a man a tamzaw kinga tu hi. Khua khat sung vanzuakte zongh khat le khat a kibang vive, kidem a, ih zuak sangin a vanh nam in hawmin la leang a, zuak leang kikhang kim zaw tu hi. Lothote in neakthei nam khat bek a ciin hon ciang a man sulh a, kizawn law kikiam law hi. Ih zuak nop hun kibang tek lalai a, ih zuak natu mun kibang tek lai ahikom in supna le kiamsukna bek kinga hi. PAGE 2

bible1

Sizang LTT bu hong
pianna thu atom

zovan

Sizang Ngeina

YSBC

YSBC pianna
teptena thu

CBC

Calvary Burmese Church
le Sizang mi

Advertisements

Pages: 1 2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,571 other followers

Blog Stats

  • 95,303 hits

A Lui Te

Live Trific

google-site-verification: googled172884ff34d55c0.html