Nikonghong

Home » Pilna » Mihing hau te nuntak zia

Mihing hau te nuntak zia

Advertisements

Mihaute ngamtat dan

Mihing hau te ahau ci in mithang te na dungawk ziam? Ahau te koibang ngamta aa, nungta ziam ci in Tom Corley na research vawt aa, kum 5 sitset sung kan hi. Kum 5 sung mihing hau le zawng 350 vaal ii nuntak zia, nasep dan, le mut hun koibang zangh cite dongtak in encik aa, “Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals” ci laibu khat at hi. Mihau ci a sim te sia, a tawmbel kum khat $ 160,000 income nei aa, khut sungah neisa a tawmbel $ 3.2 million tungsia nei teng hi. Mizawng ci in a sim te sia kum khat $300,000 nuai sia income nei aa, khut sungah $5,000 sang a tawmzaw nei teng hi. Nisim ih mut dan, ih nasep dan le ih ngamtatnate le, mihau ih sua tu le sua ngawl tu thu tam mama kisai ci in research ka vawtna pan ka mukhia hi ci in Corley na son hi.

Zing thopal, a lol te
Mihau a tamzaw sia zingsang thopal, a lol te hi, ci in Corley na mu hi. A thopal mihau te sung pan zong zakhen 44% sia, sun nai 9 pan nai 5 sung nasep hun akipatma, nai 3 bang lol zaw in tho hi. Tua nai 3 sungah a nuai aa teng vawt hi;
1. self improvement (ama le ama bangbang ngamta leang khangto tu ci thu ngasun)
2. Reading Educational material (Pilna taw kisai thu, trade journals, industry blogs etc sim)
3. Sun ciang a sep tu teng kinging khol, a sep tu dan tuat khol

A sep tu papo mapat in seam dildel
Mihau te peuma zum a nasepna a thet uh ciang, hun bo thong sak ngawl in a sep tu po kipan pai aa, mapat in seam diipdeap hi. Mihau te in nisim sep tu a ngaisut khol nasep ii zakhen 70% vaal seamzo hamtang, tun hamtang hi. Nidang ciang seam kik tong ci in khiin tato ngawl hi. Short term plan ci in hun tomno atu ngiim in naseam ngawl aa, hun sau mama a tu ngaisun khol in na seam hi. Mihau theampo ii zakhen 70% na long term plan taw kal a suan te hi.

Sun an neak hun ngei zangh ngawl
Mihau a tamzaw sia sun an neak hun ngei a zangh ngawl te ci in kimu hi. Mihau theampo ii zakhen 55% sia sun an neak kawm internet en kawm thei aa, an neak kawm sep thei peuma seam kenkon thei hi.

Calorie Sim tawntung
Calorei sim ciciang a khiakna a he ngawl zong ki tam mama lai tha tu hi. Na um zong na um bua zong hi thu sia aman hi. Mihau te, nisim a an neak tu sung Calorie bangza kihel ci sia tuat tiuteu hi. Alcohol ni khat sung bangza bek ne tu ci zong tuat nginge hi. Junk food le snack (asa-pi muk naneng) a ne zong ni khat Calorie 300 sang a tam zaw a neak thaak ngawl tu kidawm hi. Tua ahikom mihau te a tamzaw cidam hi. Cidam ahikom na seamzo hi. Mihau a tamzaw cidam aa, khan sau hi. Japan ka om lai Japan Yakuza te khat taw ka kihe ngei aa, hong son thu khat tuma ka ciamte lai hi. Mihing khat a thau neinoi le a zawng hi aa, a fit sinsen le a hau hi ci hi. Banghangmaw ci in ka dok kik le, a zawng te in a kisamza lian sang a tamzaw neak sia, natna ngana hi aa, cidamna a hi ngawl hunlam tel ngawl, tel ngawl ahikom a mu theampo ne aa, thau neinoai hi. A hau a pil te na, pilvang ahikom, a pumpi na bangza lianbek kisam ci thu tuat thei aa, kidawm ahikom fit sinsen hi ci hi. Leitung a pil, a khangto ngam te ah, a thau neinoi te sia mihing hau ci in mu ngawl aa, a pumpi it ngawl ci in mu hi.

Internet
Nitak nasep man in inn na thet ciang, bang na vawnt ziam? Zu sai ah to in toitang ni ziam maw, TV mai ah toitang hithet zaw ni ziam? Mihau a suak a tamzaw sia nitak inn thet tawlngah hun ciang network sung tum aa, lumuh-zii po seam hi. Sipuazii taw a buai mama mihau a tamzaw sia nasep manzawk tawlngah hun sung internet po en aa, facebook po en in nai khat sung bang tawlnga thei uh hi.

Tuteng sia kei attawm, ka phuatawm hi ngawl aa, Corley ii laibu sung pan mihng hau suak te ii ngamtat zia le ukdan te hi. Ei ngaisutdan taw a kibang ziam? Ei zong tubangma ih ngamta tek ziam?

Thawngno

Source: Rich Habits

DST

Daylight Saving Time (DST)

switzerland

Ngam Haubel 10

iraq

Iraq Ngaal Kum 10 Zawk Ciang

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu mual

Leitung Min Saubel Pawlkhat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,571 other followers

Blog Stats

  • 95,653 hits

A Lui Te

Live Trific

google-site-verification: googled172884ff34d55c0.html