Nikonghong

Home » Sizang » Thianmaang Toaisaang Zaangsi Liannu

Thianmaang Toaisaang Zaangsi Liannu

Advertisements

PI DIM KHUA CING (112/21)

Innkuan thu
Vang Lok Khang, Thuklai Suanh, Lun Muntuu, Tun Ngo bawng pah Pu Thuk Kham le Pi Tuang Ciin te sungpan 1876 kum in Thuklai ah piang hi. Ama ii suapui laizom te sia a nuai a bang ahi hi.

 • Vung Cingh
 • Hau Ngiak
 • Thuam Dim
 • Pi Kam Vung
 • Pi Dim Khua Cing .
 • Pu Khai Kam
 • Pi Vung Mang
 • Rev. Za Khup
 • Pu Suang Kam

Amasa Rev. Za Khup ii suapui hi a, Ambassador Dr. Vum Ko Hau ii a ni hi. Pasal nei thei tu hun hong thet ciang Khuasak khua, Nge Ngu khang, That Langh suanh, Tong Seal tuu, Kim Pau bawng Pu Hang Suang le Pi Hau Cing te tapa lianbel Pu Thuam Hang (59/20) taw kiteang a, tanu tapa a nuai a bangh nei hi.

 • Pi Cing Mang
 • Sya Suangh Khua Kam
 • Pu Kham Za Cin
 • S/m Mang Za Cing
 • Pi Khan Huai
 • Rev. Mang Khua Pau !

Pathian thu um masa te ahina uh taw kizui in a pasal ii Pathian nasepna munah a hi thei tawp in maa pan pui bek domngawl in, a tanu tapa te panta, lamlak thiam in, Pathian thu leitung thu ah a madok vive a sua natu hanthawn in a tanu S/m Mang Za Cing bang Zomi numei theampo sungpan laihil Syama masabel hong suak to bek dom ngawl, a tapa te tu ni ciangdong Pathian thusung ah a min bo maw a, ih law cim thei ngawl Syapi te hong suak uh hi. 31 May, 1945 ni in Pi Dim Khua Cing in tawntung Pa kung hong zuatsan a, a ma pian kum 69 pha hi.

Tapidaw a suana
Khuasak khua ah sang sya seam tu le lungdamna thu, Pathian thu son tu in Thra Shwe Zan hong thet zawk hiat ciang Pi Dim Khua Cing te ii tapa Pu Suangh Khua Kam sia a ciina in bawl thei tuatuam taw kibawl a, dam zo ngawl hi. Lawki ngeina le upna taw kizui in sa ngo in doai seam hi kale dam peang ngawl hi. A khakbel ciang thiampite in sial khat taw bawl le te dam tu hi ci hi. Ahizong amate tua hun in sial nei ngawl ahikom a doai te theamna in sial kaih natu ci in savun khauhual khat tuikuang sungah dia hi. Ni khat ciang Thra Shwe Zan Pi Dim Khua Cing te inn ah haw a, a savun khau dia sia a muciang “Bang hi natu ziam? ” ci in dong hi. Apasal Pu Thuam Hang in Ka tapa dam thei ngawl sia ka bawl natu sial nei ngawl kahikom sial kaih natu ci in doaite ka theamna hi”, a ciciang Thra Shwe Zan in “Na thin ngim sak heak in, Keima ka Pathian tungah thu hong ngetsak leng dam tu hi” ci a, thu a ngetsakna tungtawn in a tapa a ciidam kik hi. Tua ahikom Pi Dim Khua Cing te nupa Tapidaw hong suak uh hi.

Vawtsiat a thuakna
Tapidaw hong sua uh ciang vawt siatna a nanam thuak uh a, Pi Kham Ciang tangthu sungah ih atsa bangh ahi hi. Pi Dim Khua Cing te ii a inn sia 1927 kum ciang in kihaltum sak hi. Vawtsiatna tuatuam thuak kale a thitawp dong in Pathian atu dingtang lingleng hi.

Belapnop thu
Pi Dim Khua Cing sia a pasal Rev. Thuam Hang ii nasepna theampo ah zongh ama hi theiza taw maa panpui tawntung a, mundang (Theizang, Sukte ngam, Ngunngal, etc.,) te ah Evangelist in a pai sung hikale Lai Thiangtho saang a kaa sung hikale innpan in a tate panta in, mithupi vive a sua, inn nupi vaipuak theampo a zo Zaangsi lianu ahi hi.

Note: Pr Lydia Cing Khawm Dim at “Thianmaang Toaisaang Zaangsi Lianu” laibu sungpan a kila hi.

Advertisements

2 Comments

 1. Peter Thawngpui says:

  1976 kum asuak le kum 40 zongh pha ngawllai maw?…….U Thawngno hisia nangma let a hile akum maan ngawl te lai kiik leang diktu ta aa…

  • thawngno says:

   Hi sa ing, Syama Cing Khawm Dim ii laibu original sung ka et kik paile 1976 cima na at aa, at khial nanak tu ze, 1876 hi zaw tha tu hi, lawlawse, 1976 sia piang thei vet ngawl ahiciang, 1876 ci in pua phot khi hi. A sua kum tatak kong kan lai tu hi….lungdam mama hi….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,571 other followers

Blog Stats

 • 94,438 hits

A Lui Te

Live Trific

google-site-verification: googled172884ff34d55c0.html